Slender Deutzia

Slender Deutzia
Scientific Name: Deutzia gracilis
Family: Saxifragaceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats, Non-Toxic to Horses