Plumbago Larpentiae

Plumbago Larpentiae
Scientific Name: Ceratostigma larpentiae
Family: Plumbaginaceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats, Non-Toxic to Horses
Toxic Principles: Non-toxic