Pheasant Plant

Pheasant Plant
Additional Common Names: Zebra Plant
Scientific Name: Cryptanthus zonatus
Family: Bromeliaceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats, Non-Toxic to Horses