Honeysuckle Fuchsia

Honeysuckle Fuchsia
Scientific Name: Fuchsia triphylla
Family: Onagraceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats, Non-Toxic to Horses
Toxic Principles: Non-toxic