Gloxinia

Gloxinia
Scientific Name: Sinningia speciosa
Family: Gesneriaceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats, Non-Toxic to Horses
Toxic Principles: Non-toxic