Globe Thistle

Globe Thistle
Scientific Name: Echinops spp.
Family: Asteraceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats, Non-Toxic to Horses
Toxic Principles: Non-toxic